Site logo

Όροι χρήσης

Η «Digitalcontact» σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα σελίδα ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι πριν την πλοήγηση σας στον εν λόγω ιστότοπο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της «Digitalcontact» και του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή (φυσικού ή νομικού προσώπου).

Προς το σκοπό αυτό και σεβόμενη τις επιταγές του νόμου, αναλαμβάνει να συμμορφωθεί πλήρως με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό καθεστώς και εφαρμοστέο δίκαιο και συγκεκριμένα, με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής καλούμενος Κανονισμός «GDPR»).

Το παρόν έγγραφο καθορίζει την πολιτική της «digitalcontact» σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω. Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα από την «digitalcontact», ή διεξάγεται από τρίτον για λογαριασμό της, είναι απολύτως εναρμονισμένη με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε με τον Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας της ιστοσελίδας η «digitalcontact» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.Η «digitalcontact» με οδηγό τη συνεχή βελτίωση, έχει ως στόχο να εξακολουθήσει την ανάπτυξη και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει που συνδυάζουν την καινοτομία και την ποιότητα με την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των χρηστών της ιστοσελίδας. Έχει επενδύσει σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε χρήστη και δίνει μεγάλη σημασία στην εντιμότητα και στη διατήρηση αυτής της σχέσης σε βάθος χρόνου. Προς το σκοπό αυτό, έχει ως θεμέλιο στόχο της το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, δεσμεύεται δε να διατηρεί αυτά (προσωπικά δεδομένα) ασφαλή και προστατευμένα, καθώς και να τα σέβεται, σε συμμόρφωση με τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις της.

Έτι περαιτέρω, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εύρυθμης λειτουργίας της «digitalcontact», καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας υπό την προϋπόθεση η εν λόγω επεξεργασία να πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θα τυγχάνει εφαρμογής για όσα θέματα δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παρούσα.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τη «digitalcontact» και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Εκτός των ως άνω αναφερθέντων, η παρούσα ορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις διαδικασίες που έχει εφαρμόσει η «digitalcontact» για την κατάλληλη, σύννομη και δέουσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Ταυτότητα και σκοπός της εταιρείας.

Η «Digitalcontact» είναι μια ιστοσελίδας για εύρεση εργασίας σκοπός της ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης αναγκών που αφορούν στον εργασιακό χώρο στην ελληνική επικράτεια.Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου κινείται πάντοτε στο πλαίσιο αυτό.

2. Δημιουργία του λογαριασμού σας.

Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα επωφελείστε από όλα τα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας που αφορούν την αναζήτηση εργασίας και σας παρέχεται η δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία εσείς κρίνετε απαραίτητη σε σχέση με την εργασιακή σας αναζήτηση.

Όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεση σας κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ενδεικτικά το όνομα σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την ηλικία σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας. Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενηλίκους, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και που ενεργούν αυτοβούλως και για λογαριασμό του ή αποτελούν τους νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού.

Ο «χρήστης» δεσμεύεται με την αποδοχή των παρόντων όρων, ως προς τη σύννομη και ιδιωτική μόνο χρήση του υλικού του παρόντος ιστοχώρου. Ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κάνει χρήση του ιστοχώρου με τρόπο ικανό να προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να αποκτήσει, να αλλοιώσει ή να διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου. Η χρήση του θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους και στους όρους σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του «DigitalContact», κάθε πρόσβαση στις πληροφορίες και στις σελίδες του ιστοτόπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη «Αποστολή», «Ναι», «OK» και επικοινωνία μέσω e-mail, φαξ, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.

Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού σας : Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας και τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση).Σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο

Ακύρωση του λογαριασμού σας από την Ιστοσελίδα : Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση.

2.1 Βάση δεδομένων βιογραφικών

Η βάση δεδομένων των βιογραφικών και η προσθήκη βιογραφικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα που αναζητούν εργασιακές ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πληροφορίες σταδιοδρομίας.

Ο χρήστης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που υποβάλει στην Ιστοσελίδα.
Οι πληροφορίες χρήστη περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία, προσωπικά δεδομένα, βιογραφικό σημείωμα, προηγούμενες εμπειρίες, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά και εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή οποιαδήποτε κατηγορία πληροφορίας την οποία μεταδίδει, ανεβάζει, αποστέλλει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο καθιστά προσβάσιμη στην Ιστοσελίδα ο χρήστης.

Υποβάλλοντας οικειοθελώς οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη στην Ιστοσελίδα συναινείτε στην χρήση από την DigitalContact του εν λόγω περιεχομένου για σκοπούς εξεύρεσης εργασίας, με εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων για τα οποία απαιτείται ρητή συναίνεση στην επεξεργασία από το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός εξεύρεσης εργασίας περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, την κοινοποίηση του περιεχομένου του χρήστη σε πιθανούς εργοδότες ή εταιρείες επιλογής προσωπικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του εν λόγω περιεχομένου για την εξεύρεση πιθανών εργοδοτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανεύρεση πιθανών υποψηφίων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που οικειοθελώς έχει υποβάλλει ο χρήστης.

Περαιτέρω υποβάλλοντας τις εν λόγω πληροφορίες χρήστη αποδέχεστε ότι :

(α) είστε κάτοχος ή με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις πληροφορίες χρήστη τις οποίες έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα

(β) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο παρέχετε δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο οποιοδήποτε σημείο των παρόντων Όρων Χρήσης

(γ) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο οικειοθελώς παρέχετε είναι πλήρως αληθές, ακριβές και ολοκληρωμένο σύμφωνα με τις πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες έχετε στην διάθεση σας και

(δ) απαλλάσσετε την DigitalContact από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο χρήστη η οποία θα προέρχεται από σφάλμα ή ανακρίβεια από πλευράς του χρήστη.

Ειδικά για τους χρήστες/συνδρομητές που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών, η εταιρία φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή, χρησιμοποιώντας έναν εμπιστευτικό κωδικό, στα πλαίσια πάντοτε της σύννομης χρήσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει των οποίων προστατεύεται και το δικαίωμα ειδικής φύσεως οι χρήστες/συνδρομητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης, ούτε να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω κωδικού που απολαμβάνουν, δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο.Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων βιογραφικών πηγάζει από σύμβαση παροχής υπηρεσιών και έχει αποκλειστικό προορισμό την ικανοποίηση των αυστηρώς ιδιωτικών αναγκών ή αναγκών της εταιρίας του αντισυμβαλλόμενου χρήστη/συνδρομητή.

Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων βιογραφικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής ή τα δικαιώματα των υποκειμένων σε επεξεργασία.

«Εξαγωγή»
Θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή.

«Επαναχρησιμοποίηση»
Νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές.

Επίσης δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων βιογραφικών εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη/κατασκευαστή της βάσης.

Ο «χρήστης» με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης της βάσης, δεν συνομολογείται όμως και ταυτόχρονη άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής.

Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον προσωπικό υπολογιστή του, καθώς και να δημιουργεί έναν περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης γιατις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώνει τους υποκείμενους σε επεξεργασία για τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας (και κατά περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (με εμφανές το τηλέφωνο επικοινωνίας), τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και, αν τα δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους, σε ποιο πλαίσιο και με ποιους σκοπούς.

Επίσης θα πρέπει να τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους και πώς να τα εξασκήσουν και να προχωρά σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο και εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει την πλήρη και ρητή συγκατάθεσή του.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/συνδρομητές της βάσης δεδομένων βιογραφικών οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 τόσο λειτουργικά όσο και στην ενημέρωση των υποκειμένων.

2.2 Περιορισμοί χρήσης – Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, φόρτωση (upload) κ.λπ. αναρτήσεων στον ιστότοπο digitalcontact.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο είναι εμπιστευτικό ή δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή συμβατικών υποχρεώσεων , και εν γένει υλικό που ενδέχεται να θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμεναδικαιώματα του καταναλωτή/χρήστη καθώς επίσης και του παρόντος ιστοτόπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης τιμής, υπόληψης και αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της επαγγελματικής φήμης.

Απαγορεύεται ρητώς η προωθεί ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει με ιστοσελίδα ανταγωνιστικής επιχείρησης. Είναι αθέμιτες οι εκ των συμβαλλομένων μερών έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις και γενικότερα στοιχεία που προσβάλλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Απαγορεύεται ρητώς η χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους υποδεδειγμένους, θα εκλαμβάνονται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη ανεξαρτήτως.

2.3 Υπηρεσίες και χρεώσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος «DigitalContact» περιορίζονται στα ως άνω περιγραφόμενα ή αναφερόμενα στην παρούσα. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές. Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρίες επιλογής προσωπικού, όπως και οργανισμοί ή φορείς που υποστηρίζουν αφιλοκερδώς όσους αναζητούν εργασία στην Ελλάδα. Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο της DigitalContact υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες αναζήτησης εργασίας, αναζήτησης προσωπικού εργασίας, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η σελίδα μας.

Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές και υποψηφίους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση να τοποθετήσει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα ή να δημιουργήσει προφίλ και να το διαχειριστεί πλήρως σε περιεχόμενο, όπως και να επιτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβαση τρίτων σε μέρος ή στο σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε χρέωση και που παρέχει ο ιστότοπος περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων και αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων όρων, προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή της της digitalcontact.gr και του εκάστοτε πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου.  Εν όψει της ανωτέρω συμφωνίας συνάπτεται σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα σύμβαση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου.

3. Δικαιώματα και ευθύνη της εταιρίας

Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή του νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους. Τόσο η αποστολή, όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων, αποτελούν ευθύνη των χρηστών/υποψήφιων εργαζομένων.

Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι.

Οι εταιρίες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογοτύπου τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από την ιστοσελίδα για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν.

Σε αντίθετη περίπτωση η DigitalContact έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών (ή τμήματός τους). Η DigitalContact δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανηλίκους χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου.

4. Ασφάλεια ιστοτόπου – περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες του, απαλλαγμένου από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς όσον αφορά στον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του.

5. Ευθύνη εταιρίας για πληροφορίες

Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Συνέπεια αυτού είναι ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στον ιστότοπό της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

6. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, ρητώς αναγνωρισμένων (πνευματικών και άλλων), για την προστασία των οποίων οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου, καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας DigitalContact και προστατεύεται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες, εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

7. Λύση και αναστολή υπηρεσιών

Η εταιρία δύναται να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης υπηρεσιών με καταγγελία, της οποίας (σύμβασης υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη σύμβαση υπηρεσιών ή άλλη αθέτηση των όρων της σύμβασης.

8. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργειά του προκαλέσει βλάβη στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται για να την αποζημιώσει  καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του.

Στην περίπτωση που χρήστης/επισκέπτης των υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών είναι εκπρόσωπος κάποιας επιχείρησης, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση συναινεί στους παρόντες όρους, συνεπώς καθίσταται υπεύθυνη να αποζημιώσει την εταιρία μας και τους εργαζομένους σε αυτή για οποιασδήποτε αξίωση προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών ή την παραβίαση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και των εξόδων που πιθανόν προκύψουν από την ανωτέρω αναφερόμενη συμπεριφορά.

Ο χρήστης συνομολογεί σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας ότι θα αποζημιώσει την εταιρία για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του, καθώς και από έγγραφο το οποίο τοποθέτησε αυτός στην ιστοσελίδα.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Σύνδεση

Δημιουργία Λογαριασμού

Forgot Password

Γρήγορη Αναζήτηση Εργασίας

Cart

Καλάθι